Navigace

Obsah

Volné pobíhání psů
 
Dnem 29.5.1992 vešel v účinnost zákon č.246/1992sb. na ochranu zvířat proti týrání, jehož účelem je chránit zvířata před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcení bez důvodu, pokud byly způsobeny byt´ i z nedbalosti člověkem. Podle § 13 odst.1 téhož zákona je každý povinnen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete a učinit opatření proti úniku zvířat. Zvířetem v zájmovém chovu se rozumí takové zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to bud‘ chované v prostorách k tomu určených, nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti, nebo osobní potřebě. Podle § 28 odst.1. písm.c) téhož zákona se přestupku na úseku ochrany zvířat proti týrání dopustí ten, kdo poruší jinou povinnost stanovenou tímto zákonem a obecně závaznými předpisy vydanými na jeho základě. Touto povinností je mimo jiné i povinnost citová shora v §13 odst.1 tohoto zákona,t.j. povinnost každého občana učinit potřebná opatření proti úniku zvířete(t.j. povinnost zamezit jeho volnému pobíhání). Za porušení této povinnosti je možno uložit ve správním přestupkovém řízení pokutu až do výše 10.000Kč. Za opětovné spáchání přestupku je možno uložit pokutu do výše 15.000Kč.